KurierPlików

Regulamin serwisu KurierPlików.pl

Ostatnia zmiana 2014-06-01

1. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usługi KurierPlików.pl na rzecz Użytkowników polegającej na przesyłaniu plików przez Internet.

2. Usługa jest darmowa dla wszystkich Użytkowników, a opłacie w formie przedpłaty podlega wyłącznie plan płatny przestrzeni, który jest dostępne na zamówienie opisane w Załączniku B.

3. Warunkiem dostępu do Usługi KurierPlików jest dostęp do Internetu i aktualna przeglądarka internetowa.

2 Definicje

 • Firma - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną lub wszelka inna forma prawna nie będąca konsumentem.
 • Podmiot - osoba fizyczna lub Firma
 • Operator - inaczej Usługodawca, firma świadcząca usługę KurierPlikow.pl drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, tj. AMITEC Piotr Gaertig, którego adres elektroniczny, siedziba i dane kontaktowa wskazano na stronie kontaktowej .
 • Użytkownik - inaczej Usługobiorca, każdy podmiot korzystający z usługi.
 • Użytkownik Firmowy - Użytkownik będący Firmą lub reprezentujący Firmę, nie będący konsumentem.
 • Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik posiadający przynajmniej jeden adres email, który zarejestrował się przy pomocy formularza rejestracyjnego.
 • Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. oferowana przez Operatora.
 • Przestrzeń - niezależna jednostka usługi dostępna dla Użytkowników.
 • Plan darmowy - podstawowe parametry przestrzeni dostępne bez dokonywania opłat zgodnie z Załącznikiem A.
 • Plan płatny - płatna zmiana parametrów przestrzeni zgodnie z Załącznikiem B.
 • Abonent to Firma, reprezentowana przez Użytkownika Zarejestrowanego, który jest właścicielem przestrzeni z aktywnym Planem płatnym zgodnie z Załącznikiem B.
 • Paczka plików lub Zawartość - plik lub zestaw plików wraz z danymi opisowymi umieszczana lub przechowywana na Koncie.
 • Regulamin - niniejszy regulamin wraz z załącznikami A i B.

3. Warunki korzystania z usługi

1. Użytkownik poprzez pobranie, wysłanie plików lub rejestrację użytkownika akceptuje i zgadza się przestrzegać Regulamin.

2. Usługa jest dostępna nieodpłatnie dla wszystkich Użytkowników.

3. Użytkownik Zarejestrowany tworząc Konto rezerwuje jednostkę usługi dostępną pod wydzielonym adresem internetowym, zawierającym identyfikator przestrzeni. Użytkownik Zarejestrowany może zakładać wiele przestrzeni. Każda nowa przestrzeń domyślnie ma aktywny plan darmowy. Każdy Użytkownik Firmowy przestrzeni posiadający prawa administracyjne może także zakupić plan płatny dla przestrzeni zgodnie z Załącznikiem B.

4. Usługa umożliwia Użytkownikowi udostępnianie Przestrzeni i jej zawartości innym użytkownikom.

5. Usługa umożliwia Użytkownikowi umieszczenie na swojej stronie WWW formularza do wysyłki plików na przestrzeń.

6. Użytkownik nie może:

 1. zakłócać korzystania z zasobów sprzętowych Operatora i innych Użytkowników,
 2. wykonywać czynności stanowiących czyny bezprawne w szczególności przesyłać niezamawianej korespondencji masowej (Spam),
 3. korzystać z usługi w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem,
 4. naruszać praw osób trzecich lub przepisów powszechnie obowiązujacych,
 5. udostępniać swoich danych logowania innym Użytkownikom,
 6. odsprzedawać usługi w części lub w całości innym Użytkownikom bez zgody Operatora,
 7. udostępniać swoich danych logowania innym Podmiotom,
 8. korzystać z usługi w sposób godzący w integralność systemu informatycznego Operatora.

7. Wyłączną odpowiedzialność za zawartość i legalność plików zamieszczonych w Usłudze ponosi Użytkownik wprowadzający pliki.

8. Za skutki spowodowane przez pliki pobrane z Usługi odpowiadają Użytkownicy wymieniający między sobą pliki. Użytkownicy rozwiązują spory wynikłe ze skutków bez udziału Operatora.

9. Każdy Użytkownik, który zaobserwuje pliki naruszające bezpieczeństwo lub prawo ma obowiązek niezwłocznie zgłosić taką sytuację Operatorowi poprzez stronę kontaktową podając uzasadnienie i adres do plików,

10. Użytkownik zarządzający przestrzenią posługując się logotypem, nazwą firmy lub marką oświadcza, iż posiada prawo do posługiwania się nimi.

4. Odpowiedzialność Operatora

1. Operator może zablokować Użytkownikowi dostęp do usługi lub części usługi w sytuacji, gdy ten naruszył warunki punktów 3.6-3.10 regulaminu.

2. Poprzez odpowiednie środki techniczne Operator dokłada starań by zagwarantować poufność przesyłanej informacji, chyba że Użytkownik świadomie przekaże dostęp do plików innemu Użytkownikowi. Operator nie odpowiada za naruszenie poufności wynikające z wad oprogramowania lub czynu karalnego m.in.: włamania na serwer, podsłuchu transmisji sieciowej.

3. Operator zobowiązuje się do zachowania tajemnicy i niewykorzystywania w jakikolwiek sposób, poza realizacją usługi, informacji wprowadzanych przez Abonenta: plików, nazw i opisów plików, danych nadawców i odbiorców, danych o użytkownikach. Operator może zostać zwolnony z zachowania tajemnicy z nakazu sądu lub na wniosek organów ścigania.

4. W celu aktualizacji oprogramowania, prac serwisowych lub zachowania jakości usługi Operator zastrzega możliwość chwilowej niedostępności lub ograniczenia parametrów usługi. Operator planowo wykonuje takie operacje w godzinach od 21:00 do 6:00. W przypadku planowanej dłuższej niedostępności Operator poinformuje wcześniej Użytkownika stosownym komunikatem na stronie usługi.

5. Operator wykonuje regularne kopie zapasowe danych Użytkownika, jednakże Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przesyłanych i przechowywanych w usłudze. Użytkownicy we własnym zakresie zapewniają kopie zapasowe dla danych wprowadzanych i pobieranych.

6. Ze względu na specyfikę usługi email, Operator nie gwarantuje dostarczenia i odbioru wiadomości email.

7. Operator nie odpowiada za zawartość oraz legalność plików umieszczonych w usłudze.

8. Operator zachowuje prawo nieodpłatnego umieszczenia na stronie KurierPlikow.pl: logotypu, nazwy firmy lub marki Użytkownika w celu poinformowania, iż jest on klientem Operatora. Operator zaniecha w/w czynności na pisemne życzenie Użytkownika.

5. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin obowiązuje Użytkownika z chwilą pierwszego użycia usługi.

2. Zmiany w regulaminie będą obwieszczane Użytkownikom przez stronę główną KurierPlików.pl. Zmiany wchodzą w życie po 7 dniach od wprowadzenia nowego regulaminu dla Użytkowników, a w przypadku Abonentów zgodnie z Załącznikiem B.

3. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail wskazany przy zawarciu umowy lub nowy adres wskazany w terminie późniejszym informacji o zmianach w zakresie świadczenia usług przez Operatora oraz informacji handlowych o nowych usługach Operatora.

4. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które Operator zbiera w celu realizacji usług, w tym na przetwarzanie tych danych w przyszłości, również w zakresie dokonywania płatności za plan płatny za pośrednictwem wyspecjalizowanych serwisów internetowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości iż posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

5. Jeśli Użytkownik nie akceptuje regulaminu lub zmian regulaminu jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z Usługi.

6. W każdym przypadku Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania i szkody wynikające ze zdarzeń będących wynikiem działań lub zaniechań Użytkownika, pozostających w związku z korzystaniem z usług, bez względu na sposób korzystania z usług.

7. We wszystkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem zastosowanie znajduje prawo polskie.

A. Załącznik - Plan darmowy

A.1. Postanowienia wstępne Planu darmowego

1. Plan darmowy to bezpłatna podstawa usługi dostępna dla wszystkich Użytkowników.

3. Każde nowe konto ma domyślnie przypisany plan darmowy.

4. Użytkownik Zarejestrowany może utworzyć maksymalnie 3 przestrzenie z planem darmowym.

A.2. Parametry i warunki planu darmowego

1. Plan darmowy posiada następujące parametry (inne niż w planach płatnych):

 • Pojemność gwarantowana: brak, jednak pliki mogą mieć dowolny rozmiar.
 • Czas usuwania plików: wszystkie Paczki wprowadzone na konto w ramach planu darmowego są uznawane za tymczasowe i są automatycznie kasowane w ciągu 24 godzin.
 • Czas aktywności planu: Operator regularnie usuwa Przestrzenie darmowe i profile Użytkowników posiadających dostęp tylko do przestrzeni darmowych, jeśli nie były używane przez 6 miesięcy.
 • Limit użytkowników: maksymalnie konto może współdzielić trzech (3) Użytkowników Zarejestrowanych.
 • Ciągłość usługi: Operator ma prawo w każdej chwili czasowo lub na stałe zmienić powyższe parametry lub zawiesić plan darmowy w celu zapewnienia jakości realizacji usługi, bez powiadamiania użytkowników.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych wynikającą z usunięcia Przestrzeni, Użytkownika lub plików.

3. Operator ma prawo wyświetlać reklamy na stronach Przestrzeni.

4. Operator ma prawo usunąć Przestrzeń z planem darmowym lub zmienic jej adres dostępu.

B. Załącznik - Plan płatny

B.1. Postanowienia wstępne Planu płatnego

1. Plan płatny to odpłatna zmiana parametrów jednej przestrzeni na czas określony. Plan płatny jest zamawiany i opłacany z góry przez Użytkownika Firmowego.

2. Abonent to Firma, która poprzez uprawnionego Użytkownika Firmowego wykupiła plan płatny dla danej przestrzeni. Użytkownik będący konsumentem czyli nie będący Firmą może zostać Abonentem tylko na indywidualnych warunkach w porozumieniu z Operatorem.

3. W czasie aktywności planu płatnego nie mają zastosowania warunki planu darmowego z Załącznika nr 1.

4. Abonent może tworzyć kolejne przestrzenie w planach darmowych i osobno wykupywać dla nich plany płatne.

B.2. Parametry i warunki planu płatnego

1. Plan płatny posiada następujące parametry (inne niż w planie darmowym):

 • Pojemność miejsca gwarantowanego: do wyboru z oferty. Jest to stała przestrzeń przeznaczona na przechowywanie plików, rozmiar wyrażony w gigabajtach (GB = 1024 megabajtów MB).
 • Czas usuwania plików: pliki mieszczące sie w miejscu gwarantowanym są dostępne tak długo jak długo jest aktywny plan płatny jeśli wcześniej nie zostaną usunięte przez Użytkownika.
 • Czas aktywności planu: do wyboru z oferty
 • Limit użytkowników: do wyboru z oferty
 • Ciągłość usługi: parametry są niezmienne na czas aktywności planu płatnego, Operator oferuje ciągłą dostępność przestrzeni na poziomie 99%.

2. Operator nie wyświetla reklam na stronach przestrzeni z planem płatnym.

3. Gdy rozmiar wszystkich paczek w Przestrzeni przekroczy pojemność gwarantowaną, wówczas nowe paczki są tworzone w planie darmowym - z 48 godzinnym czasem na usunięcie. Zaistnienie takiej sytuacji jest zgłaszane Abonentowi przez komunikat na stronie po zalogowaniu na przestrzeń i poprzez powiadomienie wysłane na email przypisany do przestrzeni. Abonent nie ponosi kosztów dodatkowych w sytuacji przekroczenia pojemności gwarantowanej. W celu uniknięcia automatycznego skasowania plików nadmiarowych, Abonent powinien niezwłocznie usunąć zbędne pliki tak by rozmiar wszystkich paczek był mniejszy lub równy pojemności gwarantowanej. Po zwolnieniu miejsca nastąpi automatyczne przeniesienie paczek z planu darmowego na wolne miejsce gwarantowane w planie płatnym.

4. W sytuacji punktu 3 isnieje także możliwość zmiany na plan płaty z innymi parametrami.

5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych które znajdą sie poza miejscem gwarantowanym w sytuacji opisanej w punkcie 3.

6. Przestrzenie z aktywnym planem płatnym, oraz użytkownicy z dostępem do takiej przestrzeni nie podlegają automatycznemu usuwaniu.

7. Każdy brak dostępności przestrzeni z planem płatnym trwający ponad 12 godzin jest rekompensowany wydłużeniem czasu aktywności planu o 7 dni za każde rozpoczęte 12 godzin.

B.3. Zamówienia i rozliczenia

1. Zamówienie planu płatnego dokonuje Użytkownik przestrzeni z prawami administracyjnymi przez ustawienia przestrzeni.

2. Użytkownik wybiera jeden z dostępnych planów płatnych. Różniących sie parametrami i ceną. Cena za konkretny plan płatny obowiązuje w momencie zamawiania. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany cen i wprowadzania promocji w dowolnym czasie, jednak nie ma to wpływu na ceny usług już zamówionych lub opłaconych.

3. Użytkownik wprowadza poprawne dane Firmy niezbędne do wystawiania przez Operatora faktury VAT.

4. Złożenie zamówienia powoduje wygenerowanie dokumentu zamówienia dla planu. Obowiązkiem Użytownika jest zweryfikowanie danych Firmy. W przypadku potrzeby zmiany danych Firmy należy anulować zamówienie i złożyć kolejne.

5. Użytkownik dokonuje opłaty poprzez płatność online lub poprzez przelew na rachunek bankowy. Datą zapłaty jest zawsze data uznania rachunku bankowego Operatora pełną kwotą wynagrodzenia. Płatność online zazwyczaj uruchamia plan w ciągu 24 godzin w dni robocze, jednak Operator rezerwuje sobie 7 dni na uruchomienie lub przedłużenie planu płatnego dla przestrzeni. Operator rezerwuje sobie także możliwość czasowego wyłaczenia dostępu do płatności online.

6. Na 21 dni przed wygaśnięciem planu płatnego Abonent otrzyma na adres email przypisany do przestrzeni nowe zamówienie na przedłużenie planu płatnego o identycznych parametrach. Terminem płatności jest bieżący termin wygaśnięcia aktywnego Planu płatnego.

7. W przypadku braku płatności w powyższym terminie, Operator na prośbę Abonenta może nadal przez 14 dni świadczyć usługę dla przesteni wg planu płatnego. Po tym czasie w przypadku braku płatności, konto i jego parametry oraz zawartość zostają przestawione na plan darmowy.

8. Abonent wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych w formacie PDF. Faktura VAT zostanie udostępniona w ustawieniach przestrzeni oraz dodatkowo przez email przypisany do przestrzeni w terminie do 15 dnia kolejnego miesiaca licząc od daty zapłaty i wykonania zamówienia przez Operatora.

9. Abonent może w każdej chwili anulować oczekujące zamówienie, w celu np zmiany danych do wystawiania faktur.

10. Raz na 7 dni Abonent może zlecić nieodpłatną zmianę parametrów przestrzeni wg innego planu płatnego dostępnego w ofercie. W procesie zmiany, w zależności od różnicy wartości planów i wykorzystania bieżącego planu, nastąpi proporcjonalne wydłużenie bądź skrócenie czasu aktywności aktualnego planu. Zmiana na plan tańszy spowoduje wydłużenie czasu aktywności, natomiast zmiana na plan droższy - wydłużenie czasu. Zmiany planu można dokonać najpóźniej na 30 dni przed dniem wygasania planu. Późniejsza zmiana wymaga uprzedniego przedłużenia planu przez Abonenta.

11. Operator jest uprawniony do odmowy aktywacji planu płatnego, w przypadku gdy:

 1. Użytkownik poda dane niezgodne z rzeczywistością,
 2. zachodzi uzasadniona obawa, że usługa wykorzystana będzie do celów niezgodnych z charakterem i przeznaczeniem usługi, w szczególności, gdy będzie wykorzystywana przez Abonenta w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów sprzętowych Operatora przez innych Użytkowników;
 3. uprzednio osobiście albo wspólnie z innymi osobami Abonent złamał warunki regulaminu.

B.4. Ustalenia końcowe planu płatnego

1. Abonent może zrezygnować z planu płatnego w trakcie aktywności planu płatnego bez powiadamiania Operatora i/lub podania przyczyny, jednak nie przysługuje Abonentowi zwrot kwoty już wpłaconej.

2. Operator może zmienić regulamin lub parametry aktywnych planów płatnych. Zmiany te wchodzą w życie po upływie 30 dni od daty publikacji na stronie Operatora i wysłaniu informacji o zmianie na adres email przypisany do przestrzeni z planem płatnym. Do powyższego terminu Abonent ma prawo do rezygnacji z planu płatnego zachowując prawo do zwrotu kwoty części niewykorzystanej, a zapłaconej opłaty za plan, w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego czasu aktywności.

3. Punkt 2 nie ma zastosowania jeśli Operator wprowadza zmianę, która powiększa lub nie zmienia korzyści Abonenta, w szczególności: zmiana planu darmowego, podwyższenie parametrów, dodanie nowych funkcji i parametrów, zmiana rozwiązań technicznych.

4. Szkody wynikłe z korzystania z usługi bądź niedostępności usługi nie obejmują utraconych przez Abonenta korzyści. Wartość roszczenia Abonenta nie może przekraczać kwoty opłaty za aktualny plan płatny.

5. Reklamacja składana przez Abonenta, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej elektronicznej oraz określać:

 • Abonenta, w sposób umożliwiający jego identyfikację,
 • nazwę przestrzeni, której reklamacja dotyczy,
 • przedmiot reklamacji,
 • okoliczności uzasadniające reklamację.

6. Reklamacja winna zostać przesłana na adres email Operatora. Operator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Abonentowi odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz uzasadnienie.